Paslaugų teikimo elektroniniame paslaugų portale eshopcloud.com taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Paslaugos teikėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Elektroninio verslo grupė“, juridinio asmens kodas 303379601, PVM mokėtojo kodas LT100009019316, registruotos buveinės adresas Taikos pr. 41-84, LT-50225 Kaunas.

1.2. Eshopcloud.com – elektroninių paslaugų portalas, esantis adresu eshopcloud.com.

1.3. Paslaugos gavėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – Paslaugos teikėjas ir Paslaugos gavėjas kartu.

1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.7. Taisyklės – šios „Elektroninių paslaugų portalo eshopcloud.lt taisyklės“.

1.8. Paskyra – Paslaugos gavėjo rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

1.9. Privatumo politika – Paslaugos teikėjo patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis eshopcloud.com.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Paslaugos gavėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su paslaugų teikimo sutartimi ir privatumo politika.“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Paslaugos teikėjo ir Paslaugos gavėjo teisės bei pareigos, nuomos bei apmokėjimo sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su elektronininėmis paslaugomis eshopcloud.com susijusios sąlygos.

2.2. Gauti elekronines paslaugas eshopcloud.com turi teisę tik Paslaugos gavėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Paslaugos gavėjas, patvirtindamas Taisykles ir susipažinęs su Privatumo politika (Taisyklių 2.4 punktas), patvirtina, kad jis turi teisę gauti paslaugą eshopcloud.com.

2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Paslaugų teikėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

2.4. Paslaugų gavėjas privalo susipažinti su Paslaugų teikėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Paslaugų gavėjo asmens duomenų panaudojimo būdais Paslaugų gavėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.

2.5. Jei Paslaugų teikėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Paslaugų gavėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Paslaugų gavėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Paslaugų teikėjui atsako pats Paslaugų gavėjas.

3. Nuomos paslaugos teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1. Paslaugos gavėjas užsako tinklapio nuomos paslaugas atlikdamas užsakymo veiksmą eshopcloud.com paslaugų portale.

3.2. Paslaugos gavėjas, užsakydamas tinklapio nuomos paslaugą privalo nurodyti Privatumo politikoje numatytus tinkamam paslaugos užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3. Paslaugų užsakymą telefonu ar elektronine užklausa pateikusiems Paslaugos gavėjams taikomos Taisyklių ir Privatumo politikos nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.

3.4. Kai Paslaugų gavėjas, išsirinkęs perkamą paslaugą įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra užsakymas, laikoma, kad tarp Paslaugos teikėjo ir Paslaugos gavėjo atsirado nuomos teisiniai santykiai ir sudaryta nuomos sutartis.

3.5. Kiekvienas Paslaugų gavėjo užsakymas saugomas eshopcloud.com duomenų bazėje.

4. Paslaugos gavėjo teisės

4.1. Paslaugos gavėjas turi teisę užsisakyti paslaugas eshopcloud.com šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Paslaugos gavėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Paslaugos gavėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.5. Paslaugos gavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Paslaugos gavėjo įsipareigojimai

5.1. Paslaugos gavėjas, naudodamasis eshopcloud.com, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų eshopcloud.com, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Paslaugos gavėjas privalo periodiškai mokėti už užsisakytas paslaugas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6. Paslaugos teikėjo teisės

6.1. Paslaugos teikėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų eshopcloud.com funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti eshopcloud.com esančių elementų išdėstymą.

6.2. Paslaugos teikėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti eshopcloud.com veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Paslaugos gavėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3. Paslaugos teikėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų eshopcloud.com, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

6.4. Jei Paslaugos gavėjas bando pakenkti eshopcloud.com darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Paslaugos teikėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Paslaugos gavėjo galimybę naudotis eshopcloud.com arba išimtiniais atvejais panaikinti Paslaugos gavėjo Paskyrą.

6.7. Paslaugos teikėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, kituose Eshopcloud.com dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Paslaugos teikėjo įsipareigojimai

7.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų eshopcloud.com dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Paslaugos teikėjui galimybę naudotis eshopcloud.com teikiamomis paslaugomis.

7.2. Paslaugos teikėjas įsipareigoja gerbti Paslaugos gavėjo privatumą, Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Iki užsakymo pateikimo informuoti Paslaugos gavėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų eshopcloud.com funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2 – 6.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas eshopcloud.com laikomas tinkamu informavimu.

7.4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Paslaugos teikėjas įsipareigoja pateikti Paslaugos gavėjo užsakytą paslaugą.

7.5. Paslaugos teikėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Paslaugos teikėjui keliamas pareigas.

8. Nuomos paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Paslaugų kainos eshopcloud.com suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

8.2. Nuomos paslauga gali būti teikiama mokamai arba nemokamai. Nemokamai paslauga teikiama ribotą laikotarpį, kuris nurodomas informacijoje apie nemokamą planą. Įkainis matomas suformuotame užsakyme. Už teikiamą paslaugą mokamas mėnesinis mokestis. Mokama už praėjusį laikotarpį. Sąskaita suformuojama kiekvieną mėnesį atitinkamai pagal nuomos laikotarpį.

8.3. Išrašyta ir Paslaugos gavėjui nusiųsta sąskaita turi būti apmokėta per 7 kalendorines dienas. Gavus apmokėjimą patvirtinimas tolimesnis nuomos laikotarpis. Negavus apmokėjimo per nustatytą laiką Paslaugos gavėjui stabdomas nuomos paslaugos teikimas iki sąskaitos apmokėjimo. 60 kelendorinių dienų negavus apmokėjmo paslaugų teikimo sutartis nutraukiama, paslaugų teikimas nutraukiamas ir parduotuvė neatstatomai panaikinama.

8.4. Paslaugų gavėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad visi dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, instrukcijos ir kiti susiję dokumentai jam būtų pateikiami elektroniniu būdu Paslaugų gavėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos paslaugos, jų kaina ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

8.5. Paslaugos gavėjas Paslaugos teikėjo užsisakytų paslaugų PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina eshopcloud.com paskyros skiltyje.

8.6. Paslaugų kaina po to, kai Paslaugų gavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali.

9. Paslaugos pateikimas naudojimui

9.1. Po paslaugos užsakymo Paslaugos gavėjui jo nurodytu elektroniniu paštu pateikiamos nuorodos į jo elektroninės parduotuvės administracinę panelę, valdymo instrukcijos, paskyros duomenys.

9.2. Paslaugos gavėjas įsipareigoja nurodyti teisingą elektroninio pašto adresą.

9.3. Paslaugos teikėjas įsipareigoja pradėti teikti Paslaugos gavėjui paslaugą per 24 valandas po paslaugos užsakymo.

10. Paslaugos kokybės garantija ir tinkamumas naudoti

10.1. Visų nuomai pateikiamų planų savybės ir funkcionalumai nurodomi prie kiekvieno plano planų palyginimo grafoje. Kiekvieno dizaino išvaizda nurodoma jo demo versijoje, kurią klientas gali peržiūrėti paspaudęs ant kiekvieno dizaino nuorodos.

10.2. Paslaugos teikėjo siūlomos išsinuomoti planai yra tinkamos kokybės, t.y. planų funkcionalumai ir šablonų dizainai atitinka planų aprašymus ir šablonų dizaino išvaizdą. Paslauga atitinka nuomos sutartį, jei:

10.2.1. Paslauga atitinka Paslaugos teikėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir paslauga, kurią Paslaugos teikėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę eshopcloud.com;

10.2.2. Paslauga tinka naudoti tam, kam tokios rūšies paslaugos paprastai naudojamos;

10.3. Paslaugos teikėjas suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją.

10.4. Paslaugos teikėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

10.5. Paslaugos teikėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų:

10.5.1. jei Paslaugos gavėjas naudojosi trečiųjų šalių paslaugomis;

10.5.2. jei Paslaugos gavėjas savavališkai pridėjo savo nuomojamai parduotuvei jo plane nenumatytų funkcionalumų ir taip pakenkė funkcionalumų numatytų jo plane veikimui.

11. Teisė atsisakyti ar pakeisti nuomos sutartį

11.1. Paslaugos gavėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti nuomos sutarties pranešdamas apie tai Paslaugos teikėjui.

11.2. Apie nuomos sutarties atsisakymą Paslaugos teikėjas Paslaugos gavėjui praneša vienu iš šių būdų: išsiųsdamas pranešimą dėl sutarties atsisakymo elektroninio pašto adresu info@eshopcloud.com arba susisiekęs su Paslaugos teikėju telefonu ir išreiškęs tokį pageidavimą. Žodžiu ar raštu gavęs tokį Paslaugos gavėjo pranešimą, Paslaugos teikėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą ir užregistruoja paslaugų teikimo sutarties nutraukimo faktą.

11.3. Pasinaudoti nuomos sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip: kai sudaroma nuomos sutartis, – nuo tos dienos, kurią Paslaugos gavėjas ar jo nurodytas asmuo gauna užsakytą paslaugą.

11.4. Nuomos sutartis gali būti keičiama keičiant plano pasirinkimą. Pirminis dizaino pasirinkimas nekeičiamas. Paslaugos gavėjas norėdamas pakeisti paslaugos planą turi susisiekti su Paslaugos teikėju elektroniniu paštu info@eshopcloud.com arba nurodytu portale telefono numeriu. Žodžiu ar raštu gavęs tokį Paslaugos gavėjo pranešimą, Paslaugos teikėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą ir užregistruoja paslaugų teikimo sutarties keitimo faktą.

11.5. Paslaugos gavėjas pagal individualų susitarimą turi teisę išsipirkti savo nuomojamą elektroninę parduotuvę iš Paslaugų teikėjo. Tokiu atveju paslaugos nuomos sutartis yra nutraukiama nuo to momento, kai gaunama įmoka už nuomojamos elektroninės parduotuvės išpirkimą.

12. Atsakomybė

12.1. Paslaugos gavėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis eshopcloud.com.

12.2. Užsiregistravęs Paslaugos gavėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei eshopcloud.com teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie eshopcloud.com naudodamasis Paslaugų gavėjo prisijungimo duomenimis, Paslaugų teikėjas šį asmenį laiko Paslaugų gavėju.

12.3. Paslaugos teikėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Paslaugos gavėjas, neatsižvelgdamas į Paslaugos teikėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Jei eshopcloud.com pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Paslaugos teikėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Paslaugos teikėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

13. Paslaugos teikėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Paslaugų teikėjas gali taikyti įvairias rinkodaros priemonės, parinkdamas jas savo nuožiūra. Jei dėl šių priemonių taikymo, Paslaugų teikėjas gali pradėti disponuoti Paslaugų gavėjo asmeniniais duomenimis, tai prieš šį faktą Paslaugų gavėjas yra informuojamas apie Paslaugų teikėjo naudojamas rinkodaros priemones, jam paliekama galimybė susipažinti su jomis bei atsisakyti naudotis paslaugomis.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Paslaugos teikėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Paslaugos gavėjui paslaugos užsakymo metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

14.2. Paslaugų gavėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Paslaugų teikėjo eshopcloud.com portale nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

15.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.