Privatumo politika

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:

1. Paslaugos teikėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Elektroninio verslo grupė“, juridinio asmens kodas 303379601, PVM mokėtojo kodas LT100009019316, registruotos buveinės adresas Taikos pr. 41-84, LT-50225 Kaunas.

2. Eshopcloud.com – elektroninių paslaugų portalas, esantis adresu eshopcloud.com.

3. Paslaugos gavėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

4. Paskyra – Paslaugos gavėjo užsakymo įvykdymo rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

5. Eshopcloud.com paskyros – tai esamos Eshopcloud.com paskyros Facebook, Twitter, Linkedin ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie eshopcloud.com ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Paslaugos gavėjų paviešintu turiniu.

6. Paslaugos – visos eshopcloud.com Paslaugos gavėjui teikiamos paslaugos.

7. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Eshopcloud.com. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

8. Slaptažodis – Paslaugos gavėjui sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri yra sugeneruojama sistemos Paslaugos gavėjui patvirtinant paslaugos užsakymą, ir vėliau naudojama siekiant prisijungti prie Paskyros.

9. Naršyklė  – programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

11. Asmens duomenų valdytojas – Eshopcloud.com.

14. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

15. Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Paslaugų nuomos internetinėje svetainėje Eshopcloud.com taisyklės“.

16. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

17. Eshopcloud.com Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Paslaugos gavėjui naudojantis Eshopcloud.com siūlomomis Paslaugomis.

18. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Eshopcloud.com Paslaugos gavėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir Eshopcloud.com Paskyroms.

19. Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti Eshopcloud.com. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Eshopcloud.com, ir sudarant techninę galimybę Paslaugos gavėjams pirmą kartą jungiantis prie Eshopcloud.com esant naujai Privatumo Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.

20. Paslaugos gavėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad Eshopcloud.com gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklapius, ir kad Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Paslaugos gavėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.

21. Paslaugos gavėjas gali atlikti paslaugų užsakymą Eshopcloud.com veiksmus be registracijos, bet jam siūloma sukurti paskyrą atliekant užsakymą, kadangi jo paskyroje pateikiama visa susijusi su elektroninių paslaugų valdymu informacija, instrukcijos, gidai. Iš Paslaugos gavėjo reikalauja pateikti šiuos Asmens duomenis – elektroninio pašto adresą, vardą, pavardę, telefono numerį, adresą, miestą, šalį. Paslaugos gavėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

22. Paslaugos gavėjas gali koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Paslaugos gavėjas.

23. Paslaugos gavėjas gali kreiptis į Eshopcloud.com elektroninio pašto adresu info@eshopcloud.com dėl Paskyros panaikinimo.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

24. Paslaugų gavėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, miestas, valstybė, IP adresas Eshopcloud.com būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai Eshopcloud.com suteikia Paslaugos gavėjui teisę pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Eshopcloud.com būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

25. Jei Paslaugų gavėjas po paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 24 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Paslaugos gavėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@eshopcloud.com arba skambinti bendruoju Eshopcloud.com klientų konsultavimo telefonu ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS/Viber žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS/Viber žinučių siuntimas nutraukiamas tik Paslaugų gavėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.

26. Paslaugos teikėjas patvirtina, jog Paslaugos gavėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Paslaugos gavėjams elektroninėje svetainėje Eshopcloud.com teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Paslaugos teikėjas taip pat patvirtina, jog Paslaugos gavėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Paslaugos teikėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Paslaugos gavėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.

27. Paslaugos teikėjas įsipareigoja neatskleisti Paslaugos gavėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

27.1. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

27.2. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti;

28. Paslaugos gavėjas turi šias teises:

28.1. pateikęs užklausą Paslaugos teikėjui raštu susipažinti su Paslaugos teikėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Paslaugos teikėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

28.2. pateikęs užklausą Paslaugos teikėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Paslaugos gavėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

28.3. pateikęs prašymą Paslaugos teikėjui raštu, elektroninio pašto adresu info@eshopcloud.com, telefonu reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;

28.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Paslaugos gavėjas neturės galimybės įsigyti paslaugų elektroniniame portale Eshopcloud.com;

28.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Privatumo politikos 28 punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

29. Paslaugos gavėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą.

30. Paslaugos gavėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

31. Paslaugos teikėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Eshopcloud.com paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 38 punkte numatytus reikalavimus, Paslaugos gavėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus Privatumo politikos 39 punkte nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.

32. Paslaugos teikėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Paslaugos gavėjo pateikiami Asmens duomenys Eshopcloud.com būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

33. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Paslaugos gavėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu.

34. Paslaugos gavėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Eshopcloud.com slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Paslaugos gavėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam yra prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Paslaugos teikėją.

35. Paslaugos gavėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Paslaugos teikėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Eshopcloud.com vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Paslaugos gavėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Paslaugos teikėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Paslaugos gavėju, ar jeigu Paslaugos teikėjas yra pastebėjęs atitinkamo Paslaugos gavėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

36. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Paslaugų gavėjas turi pateikti Paslaugų teikėjui raštu vienu iš šių būdų išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@eshopcloud.com iš Privatumo politikos 26 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Paslaugos teikėjas, gavęs tokį Paslaugos gavėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Paslaugos gavėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Paslaugų gavėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

37. Administruodamas Eshopcloud.com ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Paslaugos gavėjų IP adresus.

IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

38. Paslaugos gavėjas suteikia teisę Eshopcloud.com rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Paslaugos gavėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Eshopcloud.com dokumentuose.

39. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Paslaugos gavėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas įsigalioja po gauto ir patvirtinto pranešimo. Eshopcloud.com iš Paslaugos gavėjas gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Paslaugos gavėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad Eshopcloud.com turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

40. Paslaugos gavėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs Eshopcloud.com tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Eshopcloud.com surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Paslaugos gavėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Paslaugos gavėjas turi iš anksto kreiptis į Eshopcloud.com elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Eshopcloud.com, gavęs tokį Paslaugos gavėjo paklausimą, jam atsako, ar su Paslaugos gavėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Paslaugos gavėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugos gavėjo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

41. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Paslaugos gavėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Paslaugos gavėjas turi teisę kreiptis į Eshopcloud.com elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Paslaugos gavėjas, kuris naudojasi Eshopcloud.com prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros.  Eshopcloud.com turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Paslaugos gavėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.

42. Jeigu Eshopcloud.com abejoja Paslaugos gavėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Paslaugos gavėjo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

43. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Paslaugos gavėjas gali kreiptis į Eshopcloud.com elektroninio pašto adresu info@eshopcloud.com.

V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

44. Siekiant, kad Paslaugos gavėjui būtų suteiktos visavertės elektroninio portalo Eshopcloud.com paslaugos, į Paslaugos gavėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Paslaugos gavėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Paslaugos teikėjas ar jo Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Paslaugos gavėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Paslaugos gavėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros elektroninio paslaugų portalo Eshopcloud.com funkcijos jam gali neveikti. Paslaugos gavėjas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja Paslaugos teikėjo Partneriai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos numatyta tvarka.